Kvällens program

Torkel Klingberg
Professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska Institutet och forskar om barnhjärnans utveckling. Författare till kurslitteratur, läromedel och populärvtenskapliga böcker.

Barnhjärnans utveckling och potential

Barnhjärnan genomgår en dynamisk utveckling under hela barndomen och ända upp i tonåren. Hjärnans tillväxt påverkas av gener och miljö. Social miljö, kognitiv stimulans och medveten träning är alla viktiga faktorer för barnens utveckling av kognitiva förmågor. Genom forskning kring dessa faktorer kan vi förhoppningsvis optimera miljön så att alla barn kan nå sin fulla potential.

Torkel Klingberg


Läs mer

David Larsson Heidenblad
Docent i historia, biträdande föreståndare för centrum för kunskapshistoria vid Lunds universitet, författare och driver en blogg om forskarliv.

Om tillvaron som förälder till ett autistiskt barn

Livet förändrades radikalt när Davids son diagnosticerades med autism och intellektuell funktionsnedsättning. Som förälder står man helt oförberedd. David berättar om oron och rädslan över hur det ska gå men också om nyfikenheten på hur annorlunda hjärnan kan fungera. Hur skapar man motivation hos barnet? Och hur hittar man andra sätt att kommunicera när inte språket utvecklas?

Läs mer

Lotta Borg Skoglund
Överläkare i psykiatri & docent vid Uppsala universitet, specialiserad inom utredning och behandling av ADHD med särskilt fokus på biologiska könsskillnader genom livet. Författare av flera populärvetenskapliga böcker om ADHD

Könsskillnad i diagnostisering av flickor och pojkar

Allt fler unga söker hjälp för psykisk ohälsa. Beror det på att vi ställer för många eller för få diagnoser? Varför är det så svårt för oss att se ADHD och autism hos flickor? Och vad får det för konsekvenser? Det behövs mer kunskap och forskning om könsskillnader för att kunna fånga upp och hjälpa fler flickor i ett tidigare skede.

Läs mer

Anett Sundqvist
Docent i psykologi, biträdande professor vid Linköpings universitet

Skärmtid - Hur påverkas barnen?

Många oroar sig för barns skärmtid och ställer sig frågande till vilka effekter det kan få och om det är farligt. Digitala medier kan påverka små barns beteende, språk och minne. Men en ny svensk långtidsstudie visar att just skärmtiden inte är avgörande utan det handlar om andra faktorer. Så hur mycket är lagom och vad kan vi vuxna göra för att stimulera barns utveckling?

Läs mer

Martin Ingvar
Läkare och professor vid Karolinska Institutet. Flitig debattör i skolfrågor. Han är författare och har skrivit flera böcker bland annat om dyslexi och bokserien Hjärnkoll.

Hjärnans betydelse för livet i klassrummet

Hur ger man barn och unga de bästa förutsättningarna i skolan? Vilka mekanismer är det som styr motivation och inlärning i hjärnan? Och hur säkerställer vi att alla elever får rätt stöd i rätt tid i den viktiga läs- och skrivinlärningen? Med kunskap från vetenskaplig forskning tillsammans med större insikt om hjärnans förmåga kan vi skapa bättre förutsättningar för elevers lärande.

Läs mer

Li Åslund
Leg. psykolog och sömnexpert på Sleep Cycle, ett teknikbolag som fokuserar på hälsa. Hon har doktorerat inom behandling av sömnproblem och psykisk ohälsa på Karolinska Institutet

Så hjälper du barn och unga med sömnproblem

Sömnproblem bland barn och unga kan se ut på olika sätt men dålig sömn har en negativ påverkan både kognitivt och känslomässigt hos den som drabbas. Forskning visar också att den som sover dåligt riskerar att drabbas av både psykisk och fysisk ohälsa. Hur yttrar sig sömnbrist hos unga? När är det dags att söka hjälp? Och hur kan du som närstående hjälpa barn och ungdomar att få en bättre sömnhälsa?

Läs mer

Organiseras av

Hjärnfonden
event@hjarnfonden.se

Framåt! För hjärnans bästa, för allas skull